همراه با بزرگ علوی و دانشجویان دانشكدهُ هنرهای زیبای دانشگاه تهران، سال 58
Pervious  

 

 

 

Next