Home
Contact Us Contributors Activities Hooshang Golshiri About
 
 

اين آيين‏نامه را گروه کاری جایزه منتخب هيئت مدير‏ﮤ‏‏ بنياد گلشيرى تهيه کرده و پس از تصويب در هيئت مديره، مادام که روال کار تغيير نکند، مرجع اجراى اين جايزه خواهد بود. هر گونه تغييرات آتى منوط به پيشنهاد گروه كارى وقت و تصويب در جلسه‏اى با حضور هيئت مديره و گروه كارى خواهد بود.

بند یک: آثار واجد شرایط

از این دوره فقط رمانها و مجموعه­داستان­های اول در جایزۀ گلشیری بررسی خواهند شد.

تعریف: مجموعه­داستان اول به كتابى گفته مى‏شود كه نويسند‏ﮤ‏‏ آن پيشتر مجموعه داستانى منتشر نكرده باشد. به همين ترتيب رمانِ اول هم رمانى است كه نويسنده پيش از آن رمانى منتشر نكرده باشد. يعنى انتشار مجموعه­داستان قبلى مانعى براى شركت نخستین رمان نويسنده در بخش رمان اول نخواهد بود و برعكس.

تذكر: انتشار داستان‏ و رمان کودکان و نوجوانان و ترجمه و تالیفهای دیگر سابقه به حساب نمی­آید.

تبصره: در صورتی که یکی از اعضای هیئت موسسان، هیئت امنا، هیئت مدیر‏ﮤ‏‏ بنیاد یا گروه کاری جایزه  کتابی منتشر کند که واجد شرایط شرکت در جایزه باشد، اثر او فقط در صورتی که از همکاری در جمعهای فوق انصراف دهد در جایزه شرکت داده خواهد شد‏.

بند دو: گروه کاری جایزه

الف) تعریف:

هر سال به انتخاب هيئت مديره گروهى حداقل سه نفرى انتخاب مى‏شوند كه عهده­دار امور مربوط به جایزه خواهند بود. عضویت افرادی خارج از هيئت مديرۀ بنیاد در این گروه بلامانع است.

ب) وظایف گروه کاری:

- انتخاب يک نفر از ميان خود به عنوان نماينده و معرفی او به هيئت مديره؛

- انتخاب داوران از ميان نويسند‏گان، مترجمان و منتقدان معتبر داستان از طریق اجماع؛

- برنامه‏ريزى، اجرا و نظارت بر روند برگزارى جايزه شامل تهيـﮥ‏ فهرست كتابهاى هر سال، تهیـﮥ خود کتابها، قرار دادن آثار در اختیار داوران، فراهم آوردن شرایط مناسب برای تبادل نظر داوران در جلسات متعدد، خبررسانى و مشارکت در تعیین زمان برگزاری و تدارک اجراى مراسم اهدای جوایز.

پ) وظایف نمایندۀ گروه کاری:

هماهنگی و پیگیری و تدارک جلسات داوران و ثبت بحثها و گزارش روند جلسات به گروه کاری و هیئت مدیرۀ بنیاد.

بند سه:  داوری

1. کليات

پنج داور در بخش رمان اول و پنج داور در بخش مجموعه­داستان اول  آثار واجد شرایط شرکت در جایزه را بررسی خواهند کرد.

2. تعيين نامزدها

نخستين مرحلـﮥ داوری با تعيين نامزدها به شرح زیر خواهد بود:

الف) پنج داور در بخش رمان اول و پنج داور در بخش مجموعه­داستان اول  آثار واجد شرایط شرکت در جایزه را بررسی خواهند کرد.

ب) در نخستین جلسه، داوران

- آيين­نامه را مرور می­ کنند و دربارۀ جزئیات عملی کار با هم به بحث و گفت­وگو می­پردازند. در صورتی که پيشنهادی برای ایجاد تغيير در بندهای پیشنویس آيين­نامه داشتند، پیشنهادها را مکتوب به نمایندۀ گروه کاری ارائه می­دهند تا در هیئت مدیره بررسی شود و پس از تصویب، متن نهایی آیین­نامه در سایت بنیاد منتشر شود.

- متناسب با تعداد کتابها و با توافق با یکدیگر تعداد و فواصل تشکیل جلسات خود را تعیین خواهند کرد.

پ) داوران در هر جلسه تعداد مشخصی کتاب را تعیین می­کنند تا در جلسـﮥ بعدی علاوه بر بحث و نظر، به آن ها بین یک تا نُه امتیاز بدهند. بدیهی است همـﮥ داوران باید تمام کتاب­های موظف هر جلسه را خوانده باشند تا بتوانند دربارۀ هر کتاب نظر دهند و بحث کنند. هماهنگ­کننده موظف است خلاصـﮥ بحثها و امتیازات داوران را ثبت کند.

ت) داوران ملزم­اند پس از خواندن و ارزیابی تمام کتابها، در جلسه­ای که به منظور تعیین نامزدها تشکیل می­شود،  بین سه تا پنج اثر واجد بالاترین امتیاز را تعیین کنند. تعداد و سازوکار انتخاب نامزدها به تصمیم و تشخیص داوران بستگی دارد.

3. تعیین برندگان نهایی

برای تعیین برندگان نهایی، آيين­نامه داوران را ملزم می­کند تا نتیجـﮥ بررسی نامزدها را کتبا به شرح زیر به جلسـﮥ نهایی ـ نخستین جلسـﮥ پس از جلسـﮥ تعیین و معرفی نامزدها ـ بیاورند:

الف) در وهلـﮥ‏ اول هر داور نام دو كتاب را با ذكر رتبـﮥ‏ اول و دومى کتبا اعلام خواهد كرد.

ب) در جمع‏بندى امتیازها براى كتاب اول ضريب 5 و براى كتاب دوم ضريب 2 در نظر گرفته مى‏شود.

پ) كتاب برنده نباید کمتر از پانزده امتیاز داشته باشد.

ت) در صورتى كه هيچ كتابى حايز اكثريت مطلق نشود، با احتساب رتبه های دو در جمعبندی، دو اثر واجد بالاترین امتیاز مشخص خواهند شد. 

ث) پس از بحث و بررسی، هر یک از این دو اثر كه بيشترين رأى را بياورد، در صورتجلسه­ای که نمایندۀ گروه کاری به امضای داوران خواهد رساند به عنوان برنده ثبت خواهد شد.

ج) در صورتی که داوران دو اثر را از نظر شایستگی برابر ببینند، می­توانند هر دو را به طور مشترک برنده اعلام کنند. طبعا مبلغ نقدی جایزه به طور مساوی بین دو برنده تقسیم خواهد شد.

تبصرۀ یک: نام برنده/برندگان تا پیش از مراسم اهدای جایزه علنی نخواهد شد.

تبصرۀ دو‏: عدم انتخاب كتاب برتر فقط در صورتی مجاز است كه حداقل چهار داور نخواهند هيچ كتابى را به عنوان برنده اعلام كنند. در این صورت، بنياد از دادن جايزه در آن بخش خوددارى خواهد كرد.

تبصرۀ سه: فارغ از اینکه در بخشی برنده اعلام بشود یا نه، داوران می­توانند در صورت تمایل و توافق اثری را نیز شایستـﮥ تقدیر اعلام کنند.

ج) از داوران خواسته مى‏شود كه علاوه بر رتبه­بندی، ويژ‏گى‏هاى برجستـﮥ‏ مثبت و منفى‏ هر يك از دو کتاب برتر از نظر خود را کتبا به جلسـﮥ تعیین برندگان بیاورند تا در بيانيـﮥ‏ نهايى داوران و تنظیم متن لوح­های تقدیر از آن‏ها استفاده شود.

 بند چهار: جایزه

 علاوه بر جايز‏ﮤ‏‏ نقدى معادل ده میلیون ریال، تنديس جایزۀ گلشیری و لوح تقدير با امضای‏ داوران هر بخش نيز به هر يك از برگزيد‏گان داده خواهد شد. به نویسندۀ کتاب تقدیرشده نیز لوح تقدیر اهدا خواهد شد.

گروه کاری جایزه و تدوین­کنندگان آیین­نامه: يونس تراكمه، محمدحسن شهسواری، فرزانه طاهری،  نسترن موسوی

پیشنویس:17 شهریور1391

صورت نهایی: مهر 1391

 

Top