برگة فهرست

اطلاعات بيشتر:

گلشيري، هوشنگ سرشناسة فارسي:
فرهنگ مردم، فولكلور اصفهان عنوان:
هوشنگ گلشيري مؤلف، همكار:
١٣٤٦ تاريخ نشر:
[اصفهان محل انتشار:
دانشگاه اصفهان، دانشكده ادبيات] ناشر:
ت، ٨٤ ص صفحه شمار:
٣٩٨/٢٠٩٥٥٩٣
گ٥٩٨ف
رده‌بندي ديويي:
كتاب فارسي نوع مدرك:
١.فرهنگ عامه- ايران- اصفهان. موضوع:
الف. عنوان. شناسه:
مركزي(١) ادبيات(٣) محل نگهداري:
208034191, 200075748, 200075749, 100133356 شمارة ثبت: